GFŘ

Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Novinky z DPH [říjen 2021]

Od příštího roku nabydou účinnosti změny v uplatnění DPH při poskytování plnění podléhajících zvláštnímu režimu pro cestovní službu. Podle Soudního dvora EU závisí rozhodnutí členských států o tom, která plnění podrobí snížené sazbě daně, například na zhodnocení pohledu tzv. průměrného spotřebitele. Další vyjádření SDEU se týkalo snížení základu daně u výrobce léčiv, který na základě smlouvy provádí následnou bonifikační úhradu státní zdravotní pojišťovně. Více v říjnových novinkách z DPH. 

19. 10. 2021
Daně 

Kdy hrozí penále při podání dodatečného daňového přiznání?

Většina daňových subjektů má již zažité pravidlo, že při dobrovolném podání dodatečného daňového přiznání nevznikne daňovému subjektu povinnost uhradit penále, které představuje 20 % doměřené daně. Smyslem tohoto pravidla je finančně motivovat daňové subjekty, aby dobrovolně přiznaly a uhradily správci daně opomenutou daňovou povinnost. Toto pravidlo však doznalo s účinností od 1. ledna 2021 novelou daňového řádu významné změny. Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo i metodický pokyn, který tuto změnu blíže vysvětluje. 

14. 9. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021
COVID-19  Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k dopadům pandemie covidu-19 na převodní ceny

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 31. března 2021 informaci k dopadům pandemie covidu-19 na převodní ceny („Informace“) v návaznosti na doporučení OECD z prosince 2020 („Zpráva OECD“). GFŘ připomíná, že Zpráva OECD nepředstavuje speciální doporučení mimo rámec aktuálně platné Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy („Směrnice“), ale spíše se zaměřuje na aplikaci principu tržního odstupu v souvislosti s pandemií. Níže shrnujeme pohled finanční správy na některé oblasti, na které se GFŘ v Informaci zaměřuje ve větším detailu. Lze tedy předpokládat, že finanční správa bude při prověřování období zasažených pandemií postupovat v souladu s touto Informací, přestože se nejedná o změnu související legislativy. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také překlad Zprávy OECD do češtiny. 

26. 4. 2021
Daně 

Dlouho očekávaná informace GFŘ k implementaci směrnice ATAD byla zveřejněna

Směrnice rady EU 2016/1164 ze dne 12. července 2016 proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) byla do české daňové legislativy implementována v roce 2019. Nová ustanovení zákona o daních z příjmů vyplývající z této směrnice, která dopadají na poplatníky daně z příjmů právnických osob a jejich stálé provozovny, jsou nyní podrobněji řešena ve vydané informaci Generálního finančního ředitelství. 

15. 2. 2021
Daně 

Zakázkový vývoj a jeho uplatnitelnost v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj

V srpnu 2020 vyšel ve Finančním zpravodaji velmi očekávaný Pokyn č. MF-17, který reagoval na novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s odčitatelnou položkou na výzkum a vývoj a mimo jiné se vyjadřuje i k otázce tolik diskutovaného zakázkového vývoje. Vedle toho byl ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu publikován článek zástupkyně Generálního finančního ředitelství („GFŘ“), který se mimo jiné také zabýval otázkou zakázkového vývoje. Jak na tuto problematiku nahlížíme z hlediska praxe? 

12. 2. 2021
Daně 

Náhrady mzdy jako (ne)uplatnitelný náklad v odpočtu na výzkum a vývoj

Celých pět let čekala odborná veřejnost na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci (ne)uplatnitelnosti náhrady mzdy v podobě dovolené v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj („VaV“). Daňoví poradci byli přesvědčeni o oprávněnosti zahrnutí tohoto nákladu, státní správa ho kategoricky odmítala. Na přelomu roku 2019 a 2020 byla dvěma rozsudky Nejvyššího správního soudu („NSS“) potvrzena oprávněnost zahrnutí tohoto nákladu. Na konci minulého roku rozeslalo Generální finanční ředitelství jednotlivým finančním úřadům metodický pokyn ke stanovení výše náhrad mezd. Co tento dokument přináší pro praxi a na co by si měli dát poplatníci pozor? 

12. 2. 2021