Právo 

Vyhlášení dotačních výzev se zaměřením na inovace, úspory energií i obnovitelné zdroje

V posledních měsících došlo k vyhlášení několika dlouho očekávaných dotačních výzev, které jsou zaměřeny na inovace, ekologicky šetrné projekty, úspory energií, obnovitelné zdroje i udržitelné nakládání s vodou. Tyto programy a výzvy představují pro podniky ideální příležitost, jak získat potřebné finanční prostředky pro inovativní rozvoj svých provozů, automatizaci a digitalizaci při respektování principů udržitelného rozvoje.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v EnviLaw zpravodaji #10:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

V rámci Modernizační fondu byly koncem června vyhlášeny výzvy na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie a modernizace soustav zásobování tepelnou energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Úspory vody v průmyslu v rámci Národního plánu obnovy, díky které je možné poskytnout podporu v oblasti udržitelného nakládání s vodou v průmyslových podnicích všech velikostí. Prioritou nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro programové období 2021–2027 je posílit výkonnost podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci.

Výzvy z oblasti energetiky v rámci Modernizačního fondu

Modernizační fond je novým prostředkem k financování ekologicky šetrných projektů. Jeho cílem je v následujících deseti letech pomoci členským zemím, které zaostávají za ekonomickým výkonem vyspělých evropských států, při přechodu na klimatickou neutralitu.

Koncem června byly v rámci Modernizačního fondu vyhlášeny 2 nové výzvy:

 • RES+
  Dvě nové výzvy RES+ umožňují podnikatelskému sektoru získat podporu na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s výkonem do 1 MWp i nad 1 MWp. Podporovány jsou pozemní instalace a také FVE umístěné na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku či skladování) i na obytných budovách. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční soustavy, sdružené projekty FVE s více předávacími místy do distribuční soustavy, akumulace elektrické energie pro nové výrobny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (společně s FVE).Další výzvy v rámci RES+ cílí na obce s maximálním počtem 3 000 obyvatel čerpat až 75 % podporu na pořízení nových fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a na podporu instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně), přičemž je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100 % veřejným sektorem.
 • HEAT
  Program na podporu realizace projektů zaměřených na modernizaci nebo změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií, vybudování nových rozvodů tepelné energie či jejich rekonstrukci. Změna palivové základny a náhrada nebo rekonstrukce zdroje tepla se týká zejména přechodu na obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadu, zemního plynu či elektrické energie.

Dále se očekává vyhlášení dotační výzvy:

ENERG ETS
Jde o program zaměřený na podporu úsporných opatření v oblasti spotřeby energie a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v Evropském systému pro obchodování s emisemi. Mezi konkrétní činnosti patří například modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, modernizace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, zavedení inovativních prvků efektivního řízení nakládání s energií či snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní nebo zpracovatelský proces.

Výzvy pro vodu a fotovoltaiku v rámci Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy si klade za cíl oživit prostřednictvím reforem a investic ekonomiku, zmírnit hospodářské a sociální dopady koronavirové pandemie a podpořit realizaci ekologické a digitální transformace.

 • Úspora vody v průmyslu
  Začátkem května byla vyhlášena výzva, která cílí na podporu oblasti udržitelného nakládání s vodou v průmyslových podnicích všech velikostí. Výzva podporuje opatření na úsporu vody a optimalizaci vodohospodářství v podnikatelském sektoru skrze implementaci oběhového hospodářství a adaptaci na změny klimatu. Podpořeny mohou být například investice do úspory spotřeby vody v uzavřených okruzích a rozvodech vody, recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, investice do filtračních zařízení nebo využívání dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
 • Fotovoltaické systémy
  Rámci této výzvy je podporováno pořízení a instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelské budovy, včetně přístřešků (například pro automobily nebo skladování materiálu), a to s instalovaným výkonem v rozmezí od 1kWp do 1 MWp včetně.

Další výzvy Národního programu obnovy jsou zaměřené například na oblast cirkulární ekonomiky či informačních a komunikačních technologií.

Výzvy v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který v aktuálním programové období 2021–2027 podpoří podnikatelské projekty zaměřené na výzkum, inovace, digitalizaci, úspory energií a obnovitelné zdroje energie. Na podporu podnikání je z fondů EU alokováno 81,5 miliardy korun. První výzvy z oblasti energetiky a výzkumu, vývoje a inovací budou vypsány již v průběhu tohoto léta.

Program Prostředí pro život

Podpora z programu Prostředí pro život je určena pro projekty přinášející nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizace a rozvoje znalostí vedoucích zaměstnanců k podpoře zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů. V rámci připravované soutěže bude možné podávat návrhy projektů do dvou podprogramů:

 • Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
  Podporovány budou projekty výzkumu a vývoje, jejichž výstupy budou sloužit pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů či budou využitelné ve veřejné správě – např. v oblasti digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže a eGovernment.
 • Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)
  Podprogram se zaměřuje na projekty, které pomocí technologií a inovačních přístupů pomohou zmírňovat dopady klimatických změn, chránit přírodní zdroje a obecně přispívat k řešení aktuálních výzev v oblasti životního prostředí, jako je např. problematika sucha, udržitelné využívání zdrojů nebo přístup člověka ke změnám klimatu.
EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right