Daně 

Seznamte se s klíčovými daňovými novinkami roku 2024

Začátkem roku 2024 nabylo účinnosti mnoho daňových změn. V následujícím článku pro vás shrnujeme ty nejzásadnější z nich.

Konsolidační balíček

Konsolidační balíček byl vyhlášen dne 12. 12. 2023 ve Sbírce zákonů pod č. 349/2023 Sb. a nabyl účinnosti 1. 1. 2024. Tato novela přinesla následující vybrané změny:

Zákon o účetnictví

 • Účetní jednotky mohou za splnění určených podmínek vést účetnictví v tzv. funkční měně, kterou může být kromě českých korun také euro, britská libra nebo americký dolar.
 • Upravuje se výpočet čistého obratu pro účely zákona o účetnictví, který ovlivňuje například povinnost ověření účetní závěrky auditorem apod.
 • Dále se v návaznosti na povinnou transpozici evropských směrnic stanovují nové povinnosti účetních jednotek v oblasti sestavování zprávy o udržitelnosti a zprávy o daních z příjmů.
 • Změny zákona o účetnictví se promítly také do souvisejících vyhlášek a Českých účetních standardů.

Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení zákona o daních z příjmů

 • Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší z 19 % na 21 %, přičemž zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2024.
 • Mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro tzv. bezemisní vozidla (např. elektromobily) s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude „doodepsán“ dle dosavadních pravidel.
 • Maximální možná daňově uznatelná hodnota osobního vozidla je limitována na 2 mil. Kč. Tento limit bude platit až pro vozidla kategorie M1 pořízená v obdobích započatých po nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2024.
 • V obdobích započatých po účinnosti novely (tj. od 1. 1. 2024) nebude nově možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč.
 • V oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dochází k zúžení rozsahu oznamovaných příjmů osvobozených nebo nepodléhajících zdanění v ČR, kdy nově budou reportovány pouze licenční poplatky a podíly na zisku, a to bez ohledu na jejich částku. Navíc se budou oznamovat také úroky, ale pouze pokud přesáhnou částku 300 tis. Kč měsíčně. Nový režim platí pro příjmy plynoucí po 1. 1. 2024 s volbou použití i pro rok 2023. Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako dosud.
 • Novela zavádí také možnost nezahrnování nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně ve vazbě na oznámení správci daně, a to s účinností od 1. 1. 2024.
 • Zákon o daních z příjmů dále obsahuje úpravy používaných kurzů v základu daně, a to především v návaznosti na zavedení tzv. funkční měny v účetnictví a souvisejícího výpočtu daně v českých korunách.

Konsolidační balíček prodloužil účinnost zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a tím tedy i preferenční daňovou úpravu darů na Ukrajinu, a to pro rok 2023, resp. pro hospodářské roky, které končí 29. 2. 2024.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob se pro rok 2024 snížila z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
 • Bude zavedeno omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka. Nová úprava bude platit pro příjmy přijaté od roku 2025 s tím, že u cenných papírů a podílů nabytých do konce roku 2024 bude možné použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu.
 • Další vybrané změny, které budou pro rok 2024 u fyzických osob platit:

– uplatnění slevy na manžela pouze v případě péče o děti do 3 let věku;

–  zrušení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta;

– zrušení možnosti ponížit si základ daně o příspěvky zaplacené odborové organizaci a o úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;

– navázání limitu pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce na účast zaměstnance na nemocenském pojištění (tj. zrušení fixní hranice 10 000 Kč);

– snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč;

– státní příspěvek ke stavebnímu spoření nově považován za ostatní příjem;

– zavedení „obecného“ limitu 50 000 Kč, v jehož rámci budou některé ostatní příjmy stejného druhu osvobozeny, atd.

Zaměstnanecké benefity

 • U zaměstnance budou „klasické“ nepeněžní benefity (tj. rekreace, zdravotnické a léčebné služby a zboží, služby vzdělávacích a sportovních zařízení, kultura a tištěné knihy) osvobozeny do limitu poloviny průměrné mzdy, který pro rok 2024 činí 21 983,5 Kč. Nad tento limit budou považovány za zdanitelný příjem a budou rovněž podléhat odvodům pojistného na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Benefity v nepeněžní formě poskytované do uvedené částky jsou daňově neuznatelným výdajem, zatímco nad výše uvedený limit mohou být pro zaměstnavatele daňově uznatelné.
 • Novela sjednocuje přístup ke všem formám příspěvku na stravování, ať už se jedná o stravenky, nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti, nebo peněžitý příspěvek na stravování.
 • Dále dochází u zaměstnanců ke zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a u sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.
 • Upozorňujeme, že tato pravidla platí od 1. 1. 2024 bez ohledu na zdaňovací období zaměstnavatele.

K problematice zaměstnaneckých benefitů vydalo GFŘ metodickou informaci, která je dostupná na webových stránkách finanční správy.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 • Sazba pojistného u zaměstnance se v roce 2024 zvýší z 6,5 % na 7,1 % z vyměřovacího základu, tj. o 0,6 %, které nově činí nemocenské pojištění.
 • Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí od roku 2024 nejméně 55 % daňového základu (s možností jeho dobrovolného navýšení).
 • Od roku 2024 se bude zvyšovat také minimální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné, a to až do roku 2026, s tím, že se bude odvíjet od průměrné mzdy.
 • Sazba pojistného u osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění se zvýší z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

Daň z přidané hodnoty

 • Zavádí se omezení uplatnění odpočtu DPH u pořízení osobních automobilů kategorie M1 na částku 420 000 Kč. To znamená, že se tato změna nijak nedotkne pořizování automobilů za cenu, která v úrovni bez DPH nepřevyšuje 2 mil. Kč.
 • Od roku 2024 platí tři sazby DPH, a to 0 %, 12 % a 21 %.
 • Nulová sazba daně je aplikována na knihy (včetně elektronických knih).
 • Celá řada položek, které byly dosud předmětem jedné ze snížených sazeb DPH, nově podléhají 12% sazbě daně. Jedná se například o:

– stravovací služby (kromě většiny nápojů);

– ubytovací služby;

– vstup na kulturní a sportovní akce, do muzeí, zoo apod.;

– stavební práce na rodinných či bytových domech;

– noviny a časopisy;

– potraviny;

– kohoutkovou vodu.

 • Naopak do základní 21% sazby DPH budou přeřazeny položky jako:

– dodání řezaných květin či palivového dřeva;

– dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti);

– kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody;

– služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu;

– oprava obuvi, kožených výrobků a kol či úklidové práce v domácnostech.

 • Ze základní 21% do snížené 12% sazby DPH se naopak přesouvá příležitostná hromadná autobusová doprava osob či dodání zdravotnických a diagnostických prostředků pro jedno použití (včetně jejich oprav).

GFŘ v oblasti DPH vydalo dvě metodické informace, jednu týkající se sazeb DPH a druhou pro omezení odpočtu DPH u osobních vozidel kategorie M1.

Samostatnou novelou účinnou od ledna 2024 byla přepracována pravidla pro určení DUZP při dodání elektřiny, plynu, tepla, chladu nebo dalších plnění poskytovaných za podmínek stanovených energetickým zákonem. Změna by tak měla postihnout pouze výrobce či distributory těchto komodit, novela jim umožní odvádět DPH později než dle dosud platných pravidel.

Daň z nemovitých věcí 

 • V rámci daně z nemovitých věcí došlo ke zvýšení sazeb, a to až na 1,8násobek od roku 2024.
 • Zároveň je zaveden inflační koeficient, který by od roku 2025 automaticky navyšoval daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období.
 • Konsolidační balíček přinesl i další věcné změny, které v mnoha případech mohou znamenat povinnost podat daňové přiznání. Více informací naleznete v našem článku Daň z nemovitých věcí: Zkontrolujte si svou povinnost podat daňové přiznání.

Spotřební a energo daně

 • V oblasti spotřební daně přinesl konsolidační balíček zvýšení daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos, a to od roku 2024 o 10 %, v letech 2025 až 2027 pak vždy o 5 %. Daň u zahřívaného tabáku má v letech 2024 až 2027 stoupat každý rok o 15 %. Nově bude také zdaněn žvýkací a šňupací tabák, u něhož se bude sazba daně zvyšovat postupně v následujících čtyřech letech.
 • Dále je zavedena nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret, a to formou postupného zvyšování sazby daně v letech 2024 až 2027 namísto jednorázového zavedení daně.
 • Spotřební daň z lihu stoupla o 10 % v roce 2024 a ve stejné výši vzroste také v roce 2025. V roce 2026 poté dojde ke zvýšení již pouze o 5 %. Nulová sazba naopak zůstane na tzv. tiché víno.
 • Novela přinesla zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů.
 • Dále byla zrušena vratka spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech, čímž by mělo dojít k sjednocení zdanění se sazbou pro topné oleje ve výši 660 Kč/1000 l.
 • Obdobně bylo zrušeno osvobození od daně ze zemního plynu, elektřiny a pevných paliv v mineralogických a metalurgických procesech. V případě zemního plynu se tedy nově použije sazba 30,60 Kč/MWh spalného tepla, u elektřiny 28,30 Kč/MWh a pevných paliv 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.

Daň z hazardních her

 • Zvyšuje se sazba u ostatních hazardních her (např. kurzové sázky) z 23 % na 30 %, sazba daně u loterií a technických her zůstává 35 %. Minimální dílčí daň z technických her bude nově 13 400 Kč za povolené zařízení.

Změny zákona o daních z příjmů mimo konsolidační balíček

Zákon o daních z příjmů zaznamenal ještě další novelu, a to související se změnou zákonů v otázce rozvoje finančního trhu. Tento zákon byl vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů pod č. 462/2023 Sb. a nabyl účinnosti taktéž k 1. 1. 2024. O těchto změnách jsme vás již informovali v našich předchozích článcích, a proto zde uvádíme pouze odkaz na vybranou problematiku.

Asi nejvíce diskutovanou změnou této novely je úprava zdaňování tzv. zaměstnaneckých akciích (ESOP). Svou podstatou zůstává daňový režim zaměstnaneckých akcií téměř stejný jako dosud, pouze z hlediska daně z příjmů fyzických osob dochází k odkladu zdanění příjmu k určenému budoucímu okamžiku – více informací naleznete v našem článku ESOP: Nová pravidla pro zdanění akcií a opcí zaměstnanců v obchodní korporaci. V této souvislosti je velkou neznámou, jak postupovat v otázce sociálního a zdravotního pojištění, které je nutné z takového příjmu zaměstnance odvést. I tuto problematiku rozebíráme na našem blogu v článku ESOP: Nejasnosti ohledně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Novela přinesla také úpravu odčitatelné položky na výzkum a vývoj, a to konkrétně v otázce důkazního břemene poplatníka, kdy lze v případě pochybností správce daně obsahové náležitosti projektové dokumentace prokazovat dalšími důkazními prostředky. Toto ustanovení se použije pro daňová řízení zahájená ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy od počátku roku 2024, a jeho analýzu najdete v našem článku Blýská se u kontrol odpočtu na výzkum a vývoj na lepší časy?.

Rozsáhlou změnu pak představuje nastavení nového systému podpory tzv. produktů spoření na stáří, kterými jsou penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobé investiční produkty pro zaměstnance. Daňovou podporu získává nově i tzv. pojištění dlouhodobé péče, za které považujeme pojištění, jehož pojistnou událostí je závislost pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné osoby. Podrobně jsme se tématu věnovali v článku Dlouhodobý investiční produkt představuje novou variantu spoření na penzi.

Začátek roku 2024 je tedy na daňové novinky skutečně bohatý, kromě výše uvedeného nabyl účinnosti rovněž zákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny, tedy tzv. Pilíř II, který pravidelně komentujeme na našem blogu. Účinnosti nabývá také novela zákona o investičních pobídkách pod č. 426/2023 Sb.

Změn je v roce 2024 opravdu mnoho, je však třeba si říci, že pokud bude schválen nový zákon o účetnictví a k němu související doprovodný zákon, potom nás v budoucnu čeká skutečná daňová revoluce. Všechny novinky pro vás budeme sledovat a potřebné informace vám přineseme včas.

Daně v nemovitostech Zákon o účetnictví Odměňování zaměstnanců Daň z nemovitých věcí Spotřební daň Sociální pojištění Výzkum a vývoj Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right